รหัสผู้ใช้ไฟฟ้าขึ้นต้น 111 PEA ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

ข่าวดี บ้านใครรหัสผู้ใช้ไฟฟ้าขึ้นต้น 111 PEA ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ PEA ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 หมายเลขรหัสประเภท (Type) ผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ตัวแรก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 111 ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน

2 หมายเลขรหัสประเภท (Type) ผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ตัวแรก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 112 และ 12 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ เป็นหน่วยเดือนฐานสำหรับคิดค่าไฟ แยกเป็น

-น้อยกว่าเดือนฐาน คิดหน่วยตามที่ใช้จริง

-ไม่เกิน 800 หน่วย คิดหน่วย = หน่วยเดือนฐาน

-เกิน 800 หน่วย แต่ไม่เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน + (ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 50%)]

-เกิน 3,000 หน่วย คิดหน่วย = [หน่วยเดือนฐาน +(ส่วนที่เกินจากหน่วยเดือนฐาน x 70%)]

ทั้งนี้ สำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 ยังจะได้รับสิ ทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้าเพิ่มอีก 3%

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA