อุงอิ๊งโทนี

สวัสดิครับโอโฮเเซบดอทคอมเป็นเว็บไซตหนึ่งที่นำเสนอข่าวสารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นข่าวด วงข่าวกระแส พืชพักสมุนไพร ข่าวพระราชสำนัก คำคม บ้านแบบบ้านหรือบทความให้แง่คิดดีดีและหลักหลักจะเป็นแนวธรรมสอนเรา วันนี้เราจะขอนำคณผู้อ่านไปชมสิ่งทีน่าสนใจกันเลย เรียกได้ว่าคงไม่มีใครทีไม่รู้จักสาวคนนี้อยางแนนอน สำหรับสาวสวย อุงอิง แพทองธาร ชินวัตร สาวสวยคนดังทีหลายหลายคนติดตามการเคลือนไหวอยู่พอสมควร เพราะได้อยู่ต่างประเทศบ้างกลับมาไทยบ้างเป้นบางคราว ‘เเพทองธาร’ เป้นบุตรสาวคนเล็กสุด ของลุงโทนี่ อดีตนายกทักษิณ นั่นเองจรา

อุงอิงเธอสวยมาก จากที่ทราบกันดีกว่า ‘โรสวูด แบงคอก’ ของบริษัท เรนด เพลินจิต โฮเตล จำกัด เป็นถึงโรงแรมระดับ 6 ดาวกันเลยทีเดียว ทีอยู่ย่านกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ล่าสุดจะปิดให้บริการชั่วครา วอยางไม่มีกำหนด ด้วยเหตเนื่องจากได้รับผลกระท บจากสถา นการณการแพรระ บ า ด ของ โ ค วิ ด

ตั้งแต่เมื่อปี 63 เกือบ 2 ปีด้วยกันไม่ใช่แค่บริษัทของอุงอิง อยางเดียวยังมีอีกหลายบริษัททีได้รับผลกระท บในขณะนี ก็ยังไม่คลีค ล า ย ทำให้ไม่มีลูกค้ าเข้ามาใช้บริก ารโดยเฉพาะกลุมลูกค้าหลักก็เป้นชาวตางชาติของโรงแรม 6 ดาวของลูกสาวลุงโทนีจรา จะปิดบริก ารอยางไม่มีกำหนด

รอจ นกว่าสถานการณจะดีขึ้น ชาวต่างชาติกลับมาเที่ยวบ้านเราอยางปกติ ก็จะกลับมาเปิดใช้บริการ แต่ตอนนียังไม่รู้ว่าเมื่อไหร ทั้งนีโรงแรม 6 ดาวของลูกโทนี่ ก็ได้มีการเยี ย ว ย า ให้พนักง านตามกฎหมายแ ร ง ง านล่าสุดอุงอิง หรือแพทองธาร ชินวัตร เผยว่า

หลายทานอาจจะทราบจากข่ าวแลวการปิด โรสวูด แบ็งคอก ชั่วค ร า วในครั้งนี้ เพื่อเป้นการกลับมาตั้งหลักก่อนจรา เนื่องจากสถานการณในปัจจบันยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาปกติ ความแนนอนยังไม่ชัดเจน ประกอบกับการทีเราคำถึงความป ล อ ด ภั ย ของพนักง านและเเขกผู้เข้ามาพักโรงแรมของเรา เราให้ความสำคัญตรงนี เราจึงตัดสินใจหยุดให้บริ การชั่ วค ราว

และจะกลับมาพร้อมกับประสบการณทีนาประทับใจให้ทุกคนอีกครั้งอยางแนนอน ขอบพระคณทุกคนแฟนคลับจากใ จจา ทีเคยมาใช้บริ การที โรสวูด แบงคอก และมอบกำลังใจให้พวกเราเสมอมา แล้วพบกันใหม่น้า ไม่นานเกินรอ  สำหรับโรงแรม โรสวูด 6 ดาวนี้ ตั้งอยูบนถนนเพลินจิตติ ดรถไฟฟ้า บีทีเอสสถานีเพลินจิตโดยสร้างทางเดินเชื่อมจากสถานีมายังโรงแรม โรสวูด แบงคอก ดังในรูปแบบของอาคารมีดีไซนทีเป้นเอกลักษณมีความโดดเดน เหมือนโรงแรมอิตาลีและสวิสเซอรแลน

ผสมผสานความร่วมสมัยด้วยการประกอบอาคารทั้งสองเเบ่งเป้นสองฝั่งด้วยกัน ซึ่งเชื่อมต่อกันเป้นรูปการไห ว้ หรือพนมมือ เป้นอาคารสูงถึง 30 ชั้น มีห้องพักจำนวน 158 ห้อง ถือว่าใหญ่มากสมกับการเป้นเเห่งเจ้า โรสวูด 6 ดาว โดยเปิดให้บริ กา รเมื่อต้นปี 62 มีบริษัท เรนด ดีเวลลอปเมน จำกัด ของพินทองทา ชินวัตร คณากรวงษ เป้นผู้ลงทุน มีมูล ค่าโครงการ ถึง 5000 ล้านเลย โดยซื้อทีดินของนายตัน ภาสกรนที มาพัฒนาและให้เครือโรสวูด โฮเทล แอดน รีสอรท มาบริหารตรงนีโดยวางตำเเหน่งทางการตลาดอยางเป็นระบบ เป้น อัลตรา ลักเชอรี โฮเทล

ยังไงกันบ้างจรากับเรื่องราวของ โรงแรมระดับ 6 ดาวของลูกสาวลุงโทนี อุ้งอิง แพทองธาร หากถกใจกดไลคเพื่อเป้นกำลังใจให้เราหน่อยเด้อ กดติดตามเว็บโอโฮเเซบดอทคอมได้ทีข้างบนเพื่อไม่พลาดข่าวสาร ทั้งข่าวดวง ข่าวกระแส ข่าวบันเทิง ข่าวในพระราชสำนัก บทความให้แง่คิดดีดีจากเพจธรรมสอนเรา ทีนำมาฝาก หากผิดพลา ดประการใดทีม ‘โอโฮเเซบดอทคอม’ ขออภัยมา ณ ทีนีด้วยจรา

error: Content is protected !!