ราศรีน้ำแผเม ตตา

สวัสดิครับวันนีทีมโอโฮเเซบจะสิงทีนาส นใจห้าวันเกิทคนมีบญมีเงนใช้มั้ยข าดมือsอวันจัບเ งินล้ าน เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่เกิ ดในห้าวันต่อไปนี้ เมื่อห มอดูดัยทำน ายทายทักว่าดว งกำลังจะดีขึ้นแบบสุดขีดและจะดียาว ไปจนถึงปีหกห้ากันอีกด้วยบอกเลยว่ามีโอกาสถูกห วยรางวัลใหญดัยรับเงิuหลักแสนหลักล้า นดัยดีจ นคนอิจฉาร วยอู้ฟู่เปนอยางมากครัยอยากดว งดีย าวหรือโชขมาเร็วอยาลืมทำบุญกรว ดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล

ให้เจ้ากร รมนายเวรหั้ยเขาเปิดทาง รับรองsวยแน่นอนจะมีวันไหนบ้างนั้นตามดูกันได้เลยค่ะท่านที่เกิ ดวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเหมือนจะมีอุปสร รคเยอะหนอยมีคู่แข่งในทุกด้าน เรียกว่าทำอรัยก็ต้องมีอุปสร รคมีคนคอยขัดขวางแต่มั้ยต้องสนใจเพราะต่อปัยเขาจะทำอรัยคณมั้ยดัยแล้วเพราะดว งชาจาคณกำลังเปลี่ยนแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือ

แต่ต้องบอกก่อนว่าทำอรัยอยาให้โดดเด่นเกินไปเพราะจะมีคนอิทฉาเอาดั้ย ทำแค่พอประมาณแค่นี้การง านจะรุ่งมั้ยยุ่งยากอีกต่อปัยส่วนดวนโชขลาทมีเกณดั้ยรับทรัพยก้อนโตมีโอกาสถกห ว ยร วยเบอรไปตลาดหรือสถานที่ชุมชนเจอแม่ค้าพ่อค้ าตั้งแผงข ายห วยลองเสี่ยงสักครั้งในชีวตหยิบมาสักใบมั้ยแน่นะอาจจะร วยแบบมั้ยทันตั้งตัวดั้ยปลดหนีสินมีบ้านมีรถ

อยางที่ตั้งใจไว้ท่านที่เกิ ดวันอาทิตยในเดือนหน้านั้นเดนช่วงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าอยาไว้ใจครัยมากเกินปัยเพราะอาจนำความเดื อดร้อนมาให้ท่านดัยและอยาตั ดสินใจอรัยเร็วเกินปัยทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้ดีหรือปรึกษาผู้ที่ไว้ใจดั้ยหรือฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างแล้วคณจะมั้ยผิดหวังหรือเสี ยใจฝ่ายหลัง แต่หลังผ่านช่วงสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปปัญห าต่างจะเริ่มคลี่คลาย

การง านประจำของคณความสำเร็จดีค้าข ายก็ซื้อง่ายข ายคล่อง มาดูดว งโช คลาทกันบ้างดว งของคณจะมีผู้หญิงผิวขาวสูงบุคลิกดีนำโช คลาทมาหั้ยอาจจะเปนญาติผู้ใหญหรือผู้ร่วมงานรวมทั้งถาอยากลองเสียงโช คให้เลือกซื้อจากแม่ค้าข ายห วยที่มีผิวขาวอาจโอกาสถูกร างวัลใหญเป็นเ งินก้อนโตอยาลืมทำบุญใส่บาตรก รวดน้ำให้เจ้าก รรมในเวรหรือ

ถ้ามั้ยมีเวลาก็ส วดมนตไห ว้พระในทุกค่ำคืนดว งชาตานีจะได้เด่นชัดขึ้นท่านผู้อ่านที่เกิ ดวันอังคารผู้ที่เกิทวันอังคารเป็นคนดว งชาตาแข็ง ดื้อเงียบมัยค่อยยอมครัยมีความคิดเห็นของตัวเอง โลกส่วนตัวสูงให้คุนอ่อนลงบ้างแล้วดว งชาตาจะดีขึ้นจะมีโช คลาทวาสนาส่งกันเลยทีเดียวรุงทั้งด้านการเงิ นและการง านชาตาถูกหว ยก็มีนะอยาลืมเสียงโช ค

กันเอาไว้บ้างอาจถกกร างวัลใหญดั้ยจับเงิ นล้านก็คราวหละสำหรับคนโสดในเดือนหน้าในช่วงมีเกณฑพบถูกจั้ยเปนคู่บุญคู่บารมีส่วนส่งเสริมกันในเรื่องต่าง หลังจากผ่านพ้นช่วงสิ้นเดือนเป็นต้นไปดว งชาตาคณเด่นมาก ถ้าไปวัดแล้วเจอพ่อค้าแม่ค้ามาเร่ข ายลอทเทอรี ลองซื้อไว้สักใบสองใบมีโอกาสถกค่อนข้างมากถูกแล้วอยาลืมแบ่งเงิ นปัยทำบุญ

เพื่อเป็นการต่อโช คชาตาทานผู้อ่านที่เกิ ดวันศุกรหลายปีที่ผ่านมาคณลำบ ากและเหนื่อยมามากเหนื่อยจากการทำอรัยต่ออรัยเพื่อคนอื่นให้หยุดซะ เพราะคณจะเหนื่อยและลำบ ากมั้ยสิ้นสุดให้หันมารักตัวเองบ้างพอเขาลำบ ากเราช่วยแต่พอเราลำบ ากมองหาครัยมัยเจอสักคน เป็นแบบนี้บ่อยบอกเลยมั้ยไหว หยุดแล้วมาทำเพื่อตัวเองจะเหมือน

คณหมดกร รมจากคนพวกนี้ซะทีนิสั ยขี้สงสัยให้เลิกซะ ดว งชาตามีเกณฑหมดเคราะห์หมดโศกแต่จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคณเองนอกจากนี้หลังผ่านพ้นเดือนนี้เป็นต้นไปดว งชาตาเด่นมากมีโอกาส ดั้ยจับเงิ นหลักแสนหลักล้านมัยได้ม รดกถูกห วยก็ดั้ยจากการค้ าข ายหรือการทำง านนี่หละ บอกดั้ยเลยว่ามีเข้ามาแน่นอนมั้ยทางใดก็ทางหนึ่ง

ท่านผู้อ่านที่เกิ ดวันพุธให้รวังว่าคนผิวเข้มที่พย าย ามเข้ามาตีสนิทหั้ยมากเปนคนที่พึ่งรู้จักใหมเพราะจะนำเรื่องเดื อดร้ อนมาให้คอยขัดขวางทำให้คณทำอรั้ยก็มั้ยราบรื่น มั้ยสำเร็จแต่ก็มั้ยต้องกังวลมากจ นเกินปัยทำดีเข้าไว้มากและให้คิดดีอยู่เสมอเดียวคนที่คิดร้ายก็จะแพ้ภัยตนเอง และหลีกหนีหายปัยหรือถึงคิดร้ายก็มัยสามารถทำอรัยได้ดัย

แค่คิดอิทฉาตาร้อ นเท่านั้นเองหลังจากห มดสิงหานีไปแล้วดว งชาตามีเกณฑจะพบความสำเร็จที่ดีมีเงิ นทองใช้มั้ยขาดมือ ธุรกิจการง านราบรื่นดีมากแถมท่านยังมีเกณฑดั้ยโช คลาธจากการเสียงโชคหากเจอคนvายลอทเทอรีที่มาเรข ายใกล้วัดพระแก้วให้สุ่มหยิบมาสักใบโอกาสถกรางวัลหลักแ สนมีสูงจะดั้ยเงิ นไปดาวนรถดาวนบ้านก็คราวนี้หละ เป็นยังไงบางครับทานผู้อ่ านหากชอบแลวอ ยาลืมกดไล คหากถูกใจอย าลืมกดปุมติดต าม ทีมโอโฮเเซบขอพระคณค๊าบบ

error: Content is protected !!