ทานครบาบญชุม

วันนี้ทีมงานโอโฮเเซบขอนำเสนอครูบาบุญชุ่ม เราอยากได้เพื่อนได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้ ทีล่าสุดครูบาบุญชุ่มนั้นเคยมีการพูดเกี่ยวกับเรื่อ งราวปัจจบันเอาไว้นานแล้วท่านได้กล่าวแล้วทำเอาหลายหลายคนนั้นค่อนข้างอึ งกันเลยทีเดียว มาชมกันเลยทางลูกศิลย์อยางพระครูสมุหนทีเทพ จิรวฑฒโณ ได้นำจดหมายของท่านครูบาบุญชุ่มที่เขียนเอาไว้ในถ้ำเป็นภาษาไทยใหญ่โดยมีการเขียนเอาไว้ว่าของเมตตาถึงลูกศิลยลูกหาทั้งหลาย ให้ได้รับรู้ถึงข้อเมตตาเราพระครูบาพ่ออยู่ดีมีสุขได้ปฎิบัติภาวนาก็ดีขึ้นเรื่อยเรื่อย เบากายเบาใจ ไม่มีเรือ งอันใดทำให้ทุกขร้อนไม่เป็นโ ร คภัยไข้เจบอันใดอยู่ตามธรรมชาติของครเฒ่าแก่เป็นเรื่อ งธรรมดา ไม่มีอะไรอยากให้อันใดมีสติอยู่ตลอด ปฎิบัติตามมหาสติปัฎฐานพิจารณาถึง รูป นาม สังขารเวลานี้โลกของเราทีเราอยู่นั้นมีโ ร คกันเยอะคนห่างไกลไม่มีศีลธร รมอดย ากอดอาหารจากไปกันมากมายดูไปทางไหนเมืองไทยก็เต็มไปด้วยความเศร้าแท้ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งของเราอีกแล้ว ในโลกนี้เดือดร้อ นกันไปทุกบ้านทุกเมืองมีแต่คณพระพุทธ พระธรร มพระสงฆ พ่อแม่ครูบาอาจารยทีจะเป็นทีพึงพาของเรา และบญกุศลทีเราได้สร้างไว้นั้นจะเป็นทีพักพิงของเราจนถึงซึ่งทางทีสงบเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องทีเราอ่านนี้มันค่อนข้างมันธรร มดาจิงจิงหลายคนนั้นค่อนข้างจะต กใจกันเลยกับเรือ งในวันนี้ ทางทีมง านผิดพลาดตรงไหนก็อภั ยมา ณ ทีนี ด้วยครับ ขอบคุณครับ

โอโฮเเซบดอทคอม

error: Content is protected !!