เชคสิทธเดกนักเรี ยน

สวัสดิครับทีมงานขอนำเสนอเงิ นเ ยี ย ว ย านักเรียนเปิดขั้นตอนจ่ายเยี่ຍວຍາนักเรียนคนละ 2000 พันบาท ตຮวจสอบสิทธิมีสิทธิหรือไม่ตกหล่นหรือไม่นั้น ผู้ปกครองได้รับโอนเ งินเยี ย ว ย าเมื่อไหร่นั้นເชคทีนีเลยตຮวจสอบสิทธิเลยรับคนละ 2000 บາทขั้นตอนการจ่ายเงิน

สถາนศึกษาจะจ่າຍตຮงให้ເເก่นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปกครอງแล้วแต่กรณีในรูปแบบของเ งินสด หรือนำเข้าบัญชีธนาคາຮก็ทำได้โอกา สของนักเรียนมาแลวคู่มือการใช้ງາนເເอพ สช. on mobileดาวนโหลดได้ทั้งไอโอเอสและแอนดรอยส์การเข้าสู่ระบบบุคคลทั่วไทย


อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักง านงบประมาณกำลังจัดทำรายละเอียดและจัดสรรเงิ นมาให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ว จากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการจำดำเนินการตรวจสอบข้อมูล เพื่อจัดสรรเงิ นงบประมาณลงไปทีสถานศึกษา โดยคาดว่าภายในวันที 31 สิงหาคมนี้ หรือต้นเดือนกันยานี้ สถานศึกษาจะได้รับเงิ นสามารถโอนเงิ นเยี ยว ย า 2000 บาท ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้เลยครับ

error: Content is protected !!