หนุ่มโคราช รื้อมันส้มปะหลังปลูกมันหวานแทน

หันมาปลูกมันหวานขายแทนมันส้มปะหลัง ทำรายได้เดือนละ 2 แสน ประเทศไทยมีเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับเนื่องจาก ราคา มันสำปะหลังอยู่ในเกณฑ์ดี ภาครัฐมีการดำเนิน โครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตกรขยายพื้นที่ปลูก และการระบาดของเพลี้ยแป้งลดลงมาก

รวมถึงเกษตกรดูแลรักษาดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.43 ล้านไร่ ผลผลิต 30.02 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.56 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 8.66 ล้านไร่ ผลผลิต 30.23 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.49 ตัน พบว่า ลดลง 2.61% และ 0.68% ตามลำดับ เนื่องจากเกษตกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยง สัตว์ และ ยางพารา รวมถึงพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแซมในสวนยางพารา

ซึ่งปัจจุบันยางพาราเจริญเติบโตไม่สามารถ ปลูกแซมได้อีก ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 1.98% เนื่องจากเกษตกรมีการบำรุงดูแลรักษาที่ดี ประกอบ กับ สภาพอากาศเอื้ออานวยต่อการเจริญเติบโต มันสำปะหลังเป็นพืชที่ไม่สำจัดอายุการเก็บเกี่ยวแต่ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ 8 เดือนขึ้นไปโดยอายุที่เหมาะสมคือ 12 เดือนไม่ควรเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกชุกเพราะจะทำให้มีเปิร์เซนต์ต่ำการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังมีกระบวนการดังต่อไปนี้ ใช้มีดตดต้นเหนือระดับพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร ถอนโดยใช้จอบหรือรถแทรกเตอร์ที่มีอุปกรณ์ชุดพวงถ้ายขุดหัวมันสำปะหลัง

ตัดส่วนหัวมันสำปะหลังออกจากต้นหรือเหง้า หลังจากที่สถานการณ์มันสำปะหลังในประเทศตกต่ำอย่างหนักมานานหลายปีนายวิวัฒน์ ศรีกระสังข์อายุ 32 ปี เกษตกรบ้านประชาสันต์หมู่ที่ 10 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ตัดสินใจหรื้อไร่มันสำปะหลังของตนเองที่มีอยู่เกือบ 50 ไร่หันไปปลูกมันเทศมันสำปะหลัง

เนื่องจากมองเห็นว่ามี ราคาที่ดีกว่ามันสำปะหลังอีกทั้งยังใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเพียงแค่4เดือนในขณะที่มันสำปะหลังต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวครั้งเดียวต่อปี แต่ก็ยังต้องมาประสบกับปัญหา ราคาที่ไม่แน่นอนจึงหันมาทดลองปลูกมันหวานสาย พันธุ์ต่างประเทศซึ่งกำลังเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดและมี ราคาสูงกว่ามันเทศธรรมดาหลาย 10 เท่าตัว พร้อมทั้งหาตลาดด้วยตัวเองและใช้โอกาสจากการที่เข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐพัฒนาต่อยอดจนทุกวันนี้สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายมันหวานได้เดือนละกว่า 2 แสนบาท

นายวิวัฒน์ฯกล่าวว่ามันหวานสาย พั น ธุ์ ต่างประเทศนั้นมีหลากหลายชนิดทั้ง พันธุ์สีส้มเบนิฮารุกะโอกินาว่าสายน้ำผึ้งอินโดและฮาวาย ราคาก็จะมีเริ่มต้นตั้งแค่กิโลกรัมละ 60 บาทไปจนถึง 350 บาทเลยทีเดียว โดยพันธุ์ที่มีราคาสูงสุดคือสายพันธุ์ฮาวายกิโลกรัมละ 350 บาทขณะที่มันเทศธรรมดา ราคาขณะนี้จะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 6–10 บาท แต่ราคานี้ก็ถือว่าดีกว่ามันสำปะหลังที่ราคาตกอยู่เพียงกิโลกรัมละหนึ่งบาทเศษเท่านั้น ในขณะนี้กระแสมันหวานกำลังมาแรงเป็นที่นิยมชื่นชอบในหมู่ลูกค้าผู้ที่รักในสุขภาพจะนิยมรับประทานมากเป็นพิเศษอีกทั้งรสชาติที่หวานหอมจึงทำให้เริ่มมีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ตนเองกำลังอยู่ในระหว่างการรวมกลุ่มผู้ผลิตและเจรจากับทางตลาดระดับบนคือในส่วนของห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ตเพื่อต่อยอดการตลาดให้มากยิ่งขึ้นด้วย

ข้อควรระวัง

สภาพพื้นที่ปลูกควรดูแลรักษาให้ปราศจากวัชพืชโรค และแมลงอยู่เสมอ ต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูกควรใหม่สดไม่บอบช้ำปราศจากโรคแมลงและเป็นพันธุ์ที่ไม่ถูกทำลายโดยสารเคมีกำจัดวัชพืช ผลผลิต (หัวสด) เมื่อเก็บเกี่ยวส่งจำหน่ายไม่ควรมีส่วนของลำต้นและดินปน หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตควรรีบส่งจำหน่ายทันทีไม่ควรทิ้งไว้นานเกิน 4 วันเพราะจะเน่าเสียหาย การพ่นสารเคมีกำจัดโรคแมลงและวัชพืชทุกครั้งควรมีการป้องกันให้ถูกวิธีแหล่งข้อมูลบางส่วนจาก คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มันสําปะหลัง

error: Content is protected !!