ลาทลอยกอนใหญกอนโต

เดือนนี้เปนเดือนแห่งการพ้นเคราะกร รม

ดวนชตาพุ่ง 6 อันดับปีนักษัตรต่อไปนี้พ้นเคราะหเงนเข้ากระเปาตุงเฮงเดือนนี้เป็นต้นปัย ในชวงเวลาของการปลดหนีสินอาจมีปัญหาาอุปสรรคเลกน้อยยกับการทำมาหากินค้าข ายแต่บอกดัยเลยว่าอันดับชตาของคุนจะดัยปลดหนีอยางแนนอนในขณะเดียวกานคุนก็ตองตังมั่นขยันตังใจทำหามากินด้วยยความซื่อสัตยยสุจริต

อันดับที 6 ปีชวดก่อนหน้านี้เปนช่วงเวลาแหงความทุกขทนทรมานในเรื่องเงน เดือดร้อนนกับการหาเงนมากหามาได้เท่าไรก็หมดมัยมีเหลือเกบ และยังมีปันหาในเรืองความรักที่ไมลงเอยหรือจบไม่ดี แต่มันนานมันก็ผานไป คนเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าอยาไปยึดติดกับสิงที่ผานไปแล้วมันไม่มีประโยชนตอชีวิตคุนเลย

อันดับชตาของคุนหลังจากเดือนที่ผ่านมานี้ ช่วงเวลาเลวรายเหล่านั้นจะหมดทุกขหมดโศกแบบปลิงทิง หน้ามือเปนหลังมือ เรื่องทุกปัญหาต่างต่างจะหมดไป ชวงนี้ให้ทำบุญมากมากชวยหนุนนำคุน สู่สิ่งที่ดีครัยที่คิดจะเปิดธุรกิจเปนของตัวเอง หรือเปิดร้านเล็กๆ ก็ตามจงตังใจไว้ทำให้มันดี แล้วผลบุญความซื่อสัตยทีคุนได้สรางไว้

อานแล้วดีโช คเข้าข้างขอให้แชรเกบอันดับนี้ไว้จงพบกับความสุข ความรุงเรืองในชีวิตเทอญสาธุสาธุ อันดับที่ 5 ปีระกาคนที่เกดปีนักษตรระกาปีนีแม้จะเปนช่วงขาลง มีรายจายมากกว่ารายรับ และยังเจอปัญหาอุปสรรคประทุเข้ามาาแบบหลายทางแต่เลิกน้อยใจคิดมากได้แล้ว มันกำลังจะผ่านไปพ้นปัยยภาระหนีสินก็จะหมดไปในช่วงไม่เกินกลางปีนีหรือในปีนี้เปนต้นไป

ปัญหาเลกน้อยๆก็จะหมดไปตั้งแต่เดือนนี้เปนต้นไป ถ้าอยากมีรายได้เพิ่มมากขึ้นควรต้องลงทุนร่วมธุรกิจหรือมีกิจการเปนของตนเองบ้าง ลงแรงสักหนอยบอกเลยว่าเปนเดือนของคุนจริงจริง ทำอรัยก็เริ่มประสบความสำเรจอยางราบรื่น อ่านแล้วดีโชคเข้าข้างขอให้แชรเกบอันดับนี้ไว้จงพบกับความสุขความรุงเรืองในชีวิตเทอญสาธุสาธุ

อันดับที่ 4 ปีมะโรงสามปีเตมที่ต้องเผชิญทั้งปัญหาทั้งอุปสรรค ไม่เจอว่าจะเป็นเรื่องการเงนทีฝืดเคืองไม่เข้าครัยออกครัย ทั้งการงานที่เจอแต่คนหน้าไหว้หลังหลอกกมัยประสงคดี แต่เมื่อพ้นเดือนเมษต่อจากนีพ้นเคราะหอันดับของคุนจะพุงสูงสุดขีดวาสนาประเสริฐกวาผูใดหยิบจับอรัยเปนการเปนงานดีเลิศประเสริฐศรี

อยางแนนอนยิ่งการเงนแลวนั้นบอกเลยว่าจะได้จับเงนแสนเงนลานแนนอนมีเกณได้ถกสลากกรางวัลได้ลาทลอยก้อนใหญกอนโต หากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมมนายเว รผลบุญจะช่วยให้ผานพ้นเคราะหกรรรมที่ประสบยุวชตาจะดีจากนียาวไปถึงสิ้นปีนีจะอันดับขึ้นอยางถึงทีสุดด

หากมีธุรกิจเปนของตัวเองก็จะประสบความสำเรจเปนทีน่าพอใจอานแล้วดีโชคเข้าข้างงขอให้แชรเกบอันดับนี้ไว้จงพบกับความสุขรุงเรืองในชีวิตเรวเรวเปนเจิงเถิดอันดับที่ 3 ปีมะเมียสอง-สามปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอันดับชตาจะยังไม่พุ่งก้าวหน้าาเทารัยยทำรัยไปแล้วก็จะเหมือนจะคว้าน้ำเหลว

แต่ทวาอันดับของคุนจะเริมเปลียนไปจนได้มายุวเปน 1 ใน 7 ปีนักษตรที่จะได้ปลดหนีสินเตรียมตัวเตรียมใจรอพบข่าวดีได้เลยยการทำมาค้าขายจากที่เคยชะลอตัวการเงนอยู่ในช่วงฝืดเคืองมาตลอดจะเริมทุเลาลงอยางได้ชัด แนนอนวาการงานของคุนจะประสบความสำเรจความไหลหลื่นดีมากทุกอยางเปนไปได้สวยโชคเข้าข้าง

ขอให้แชรเกบอันดับนี้ไว้จงพบกับความสุขความรุ่งเรืองในชีวิตเทอญสาธุเปนจริงเด้ออันดับที 2 ปีกุนนั้นคอนข้างทรมานกับการทำงานอยางมากในชวงปีทีผานมา การเงนชักหน้าไม่ถึงหลังหาเทาไหรใช้ไม่เคยพอบางครั้งถึงกับต้องอดมื้อกินมื้อเพื่ออยู่ให้ถึงสิ้นเดือนแต่อันดับชตาคุนนั้นกำลังจะเปลี่ยนไป

มีเกณจะได้ปลดหนีสินจากการทีคุนขยันทำมาหากินอยางสุจริต ซื้อตรง โชคชตาจะเข้าข้างชวยนำพาให้อันดับของคุนนั้นดำเนินไปพบกับความเจริญมังคังทำไรก็จะเริมประสบความสำเรจ จากคนไม่มีเงนเกบก็จะเริมมีทีละเลกทีละน้อย และนอกจากจะได้ปลดหนี้แล้วยังมีเกณได้ลาทจากการโชคเข้าข้างคุน

อ่านแล้วดีโชขเข้าข้างขอให้แชรเกบอันดับนี้ไว้จงพบกับความสุขความรงเรืองในชีวิตเทอญเปนจริงด้วยเถิดอันดับ 1 ปีขาล ขาลในช่วงที่ผ่านมานั้นอันดับมั้ยค่อยจะดีทำอะไรก็จะเหนื่อยไม่ค่อยประสบความสำเรจเปนยุคมืดเปนช่วงตกต่ำของชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่บัดนีอันดับของคุนจะเปลียนเเปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

และจะดีต่อเนื่องไปจนถึงในสิ้นปีนีจะหมดเคราะหมดโศกโชขลาทก็มีเข้ามาให้ชื่นใจอันดับจะดีอย่างมากยิงเรื่องของความรักแล้วยิ่งดี ได้ดู่ที่ดี หากผู้ใดมีคู่ครองในช่วงนี้ ก็จะพบกับความสุขความเจริญอำนาจวาสนาา ผลบุญจะชวยประคับประครองให้ครอบครัวของคุนเจริญยิ่งขึ้นไปปอีก