ร าศีอดทนต่อความย ากลำบ าก

4 ราศีสิงห์กำลังอำนาจในสิ่งต่างๆ ความรุ่งโรจน์ความเชื่อมั่นมีศรัทธาแรงกล้าและสามารถดึงดูดคนอื่นได้ เหมาะที่จะเป็นผู้นำ นักการเมือง หัวหน้า นักออกแบบนักแต่งตัวนายหัว

3 ร าศีมังกรความทรหดอดทน มักสามารถจัดตังองค์การ การบริหารฟันฝ่าไปอย่างไม่กลัวอันตรายเฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้ เป็นผู้จัดการ ผู้ปกครอง ประเท ศ นักการทูต นักอุตสาหกร รม กสิกร ร ม วิทยาศ าสตร์ หนักเอาเบาสู้ ค้ าพื ชผลแ ละของป่า

2 ร าศีพิจิกการทำลายล้ าง เป็นคนเจ้าคารมเหน็บแน มโทสะร้า ขยันขันแข็ งมีความคิดสูงส่งมีการพัฒนากล้าเผชิญต่อสิ่งต่างๆ เหมาะที่จะเป็นนักปรัชญานักสืบศัลยแพทย์ ครู และนักค้าของเก่า

1 ร าศีกรกฎการหวั่นไหวใ นอารมณ์ภายนอกมักจะแข็งแกร่งเพื่อ ปกปิดมิให้คนอื่นรู้ความในใจเป็นคนระ มัดระ วังเหมือนมารดาปฏิบัติต่อบุตร มีค วามอดทนต่อความยากลำบากเสมอเหมาะที่จะเป็ นนักแสดงนาฏศิลป์ แพทย์ ตำรวจ อดทนเก่ง