คนบางคนนั้นเวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากก ร รม

คนบางคนนั้น เวลาที่อยู่ในช่วงที่วิบากก รรมไม่ดีนั้นส่งผล ก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นพบกับความเ ดือดร้อนหรือต้องเจอกับเคราะห์กรรมใดๆ ที่หนักและรุนแรงน้ อยบ้างหนักบ้าง แตกต่างกันตามที่ การกระทำที่ทำมา แต่มีหลายครั้งที่ ดูเหมือนจะไม่รอดแน่ แต่ทำไมถึงรอด และผ่านเคราะห์กรรม

นั้นมาได้อย่างหวุดหวิด หลายท่านเค ยสงสัยในเรื่องนี้หรือไม่ เมื่อเราไปถามคนเฒ่าคนแก่ที่ เคยร่ำเรียนเรื่องพวกนี้มา ท่านก็จะบอกเพียงว่า คนเราจะมี พลังจากสองทาง นั่นก็คือ เทวดาที่ปกปักรักษา กับ เจ้ากรรมนายเวรที่คอย จ้องทำร้าย ฝ่ายไหนมีแรงมีกำลังเยอะกว่า

ผลก้ตกมาที่เราเต็มๆ วันนี้ ทีมงานสยามนิวส์ จะพาทุกท่านไปเพิ่มกำลัง ปกปักรักษา ตามความเชื่อโบราณ เกียวกับวิธีขอขมาเทวดารักษาตัว วิธีขอขมาเ ทวดารักษาตัว เสริมให้เจริญรุ่งเรือง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลาย ตั้งนะโม ๓ จบ “ อิติสุขะคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

ปะฐะวีคงคา พรหมะเทวา อินทะเทวา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง สาธุ สาธุ สาธุ ” ด้วยอานุภาพขอ งพระพุทธเจ้า ด้วยอานุภาพของพระธรรม ด้วยอานุภาพของพระสงฆ์

ด้วยอานุภาพขอ งพระรัต นตรัยทั้ง 3 ประการนี้ ขอจงดลบันดาลให้บุญที่ข้ าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่อ ดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้ ข้าพเจ้าขออุทิศบุ ญนี้ให้แก่เทวดาที่รักษาตัวของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รั กษาบ้าน เรือนที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาที่รักษากิจการค้าข ายของข้าพเจ้า

ถ้าท่านตกทุก ข์ขอให้พ้ นจากทุกข์ ถ้าท่านมีสุ ขขอให้มีความ สุขยิ่งๆขึ้นไป จงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีอาห ารอันดี มีอาภรณ์อันเลิศ ขอให้ท่านจ งมีภพมีภูมิที่สูงขึ้น และเจริญ ยิ่งๆขึ้นไป เมื่อได้รับผลบุญขอข้าพเจ้าแล้ว ขอจงให้ซึ่งอโหสิก รรมแก่ข้าพเจ้า และขอจงอนุโ มทนาบุญกับข้าพเจ้า

เมื่อท่านอนุโมทน าบุญกับข้าพเจ้าแล้ว ขอจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองและแ คล้วคลาดปลอดภัยจากอันต รายทั้งหลาย จงมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน การเ งิน การติดต่อ การค้าขาย ขอให้ชนะ ศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ขอให้เป็นที่รั กของมนุษย์ ทั้งหลาย และขอให้ข้าพเจ้าจงมีแต่โชค ลาภอยู่เสมอ และสำเร็จดังที่ปรารถนาโดยเร็วพลันเทอญ เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่ วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณด้วยครับ